Internationale Schiedsrichter

Schiedsrichterliste
Titel Name Schule System Schiedsrichtergrad Spezialgebiet
Shi Fu Sherry Greinacher Shaolin Hung Choy Gevelsberg Tai Chi Internationale Schiedsrichterin Tai Chi
Shi Fu Tim Otte Wan Fu Hamburg Tang Lang Internationaler Schiedsrichter Formen
Shi Fu Frank Greinacher Shaolin Hung Choy Gevelsberg Jow Ga Internationaler Schiedsrichter Formen
Shi Fu Seet Chor Tong Nia Kwang Yin Yong Tang Jow Ga Internationaler Schiedsrichter Formen, Tai Chi
Jiao Lian Michael Schad Chinese Kuoshu Institute Tien Shan Pai Internationaler Schiedsrichter B (TWKSF geprüft) Formen, Kampf
Jiao Lian Thomas Schumann Chinese Kuoshu Institute Tien Shan Pai Internationaler Schiedsrichter B (TWKSF geprüft) Formen, Kampf
Jiao Lian Florian Daumann Chinese Kuoshu Institute Tien Shan Pai Internationaler Schiedsrichter B (TWKSF geprüft) Formen, Kampfrichter
Shi Fu Gregor Eichenauer Kung Fu Schule Wetzlar Wing Chun Internationaler Schiedsrichter B (TWKSF geprüft) Formen, Kampfrichter
Shi Fu Alexander Czech Chinese Kuoshu Institute Tien Shan Pai Internationaler Schiedsrichter A (TWKSF geprüft) Formen, Kampfrichter, Tai Chi